I. Postanowienia ogólne

 1. Poniższy regulamin określa warunki składania zamówień oraz dokonywania zakupów za pośrednictwem strony internetowej www.blue-drop.pl będącej własnością:

  Heyday Group Spółka z o.o.
  al. 1 Maja 52
  95-070 Aleksandrów Łódzki, Polska
  NIP: 7272715076, REGON: 100444828, KRS: 0000293584

 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
  Sprzedającym – rozumie się przez to spółkę Heyday Group Sp. z o. o.
  Zamawiającym – rozumie się przez to osobę fizyczną (posiadającą co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat), a także osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, posiadającą zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych.
  Sklepie Internetowym bądź Stronie Internetowej – rozumie się przez to stronę internetową działającą pod adresem www.blue-drop.pl
  Zamówieniu – rozumie się przez to zestaw towarów określonych do realizacji przez Zamawiającego w formie elektronicznej, zgodnie z niniejszym regulaminem.

II. Zasady korzystania ze sklepu internetowego

 1. Sklep świadczy usługi w zakresie handlu towarami spożywczymi.
 2. Złożenie zamówienia oznacza akceptację Regulaminu oraz zasad Polityki prywatności.
 3. Korzystanie ze Strony Internetowej wymaga dysponowania określonym wyposażeniem:
  • komputer PC, telefon lub tablet z dostępem do Internetu;
  • szerokopasmowe łącze internetowe;
  • aktualna przeglądarka internetowa obsługująca język JavaScript, ramek oraz style CSS, np. Firefox, Internet Explorer lub Google Chrome;
  • aktywne konto e-mail.

III. Składanie zamówienia

 1. W celu złożenia zamówienia niezbędne jest zarejestrowanie się na Stronie Internetowej. W tym celu zamawiający zobowiązany jest do prawidłowego wypełnienia formularza rejestracyjnego - w szczególności go podania imienia i nazwiska, adresu, adresu e-mail (wraz z jego potwierdzeniem), oraz telefonu kontaktowego.
 2. Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo, a kolejne Zamówienia realizowane są na podstawie logowania się Zamawiającego na stronie internetowej Sklepu poprzez podanie loginu i ustalonego hasła.
 3. Login i hasło mają charakter poufny. Hasło znane jest wyłącznie posiadaczowi konta - Zamawiającemu - i nie powinno być nikomu udostępniane.
 4. Dokonując rejestracji zamawiający zobowiązany jest do zapoznania się i akceptacji Regulaminu.
 5. Złożenie zamówienia nie jest jednoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży.
 6. Zamawiający wybiera towary które chce zamówić – dodając je do koszyka, następnie wybiera opcję płatności oraz dostawy i potwierdza dokonanie zamówienia.
 7. W Zamówieniu Zamawiający może wskazać dodatkowo dane wymagane do wystawienia faktury VAT, jeżeli żąda wystawienia faktury VAT.
 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Zamawiającego, np. w drodze kontaktu telefonicznego.
 9. Wysłanie przez Zamawiającego zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sklepem Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 10. Po złożeniu Zamówienia, Zamawiający otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 11. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili otrzymania przez Sprzedawcę wiadomości o złożeniu zamówienia oraz jego potwierdzeniu w mailu zwrotnym zawierającym informację, że status zamówienia został przyjęty do realizacji.
 12. Sprzedawca ma prawo do odmowy realizacji Zamówień:
  • złożonych na nieprawidłowo wypełnionym formularzu,
  • po bezskutecznej próbie potwierdzenia Zamówienia,
  • złożonych z naruszeniem niniejszego regulaminu.
 13. W przypadku, gdy Zamawiający nie jest konsumentem, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do uzależnienia realizacji Zamówienia od wpłaty przez Zamawiającego zaliczki, w szczególności w razie zamówienia o dużej wartości.
 14. W razie wystąpienia braku zamówionego towaru, Sprzedawca poinformuje o tym fakcie Zamawiającego przed realizacją zamówienia, a Zamawiający ma prawo wówczas do rezygnacji z całości zamówienia, bądź do rezygnacji z towaru, którego brakuje, bądź też do wyrażenia zgody na zamianę brakującego towaru na podobny o zbliżonych właściwościach i cenie.
 15. Zamawiający zobowiązuje się do odbioru Towaru i zapłaty oznaczonej przez Sprzedawcę Ceny wraz z Kosztami dostarczenia Towaru.

IV. Płatność i dostawa

 1. Za zamówiony towar klient może zapłacić wybierając jedną z dostępnych form płatności:
  • gotówka (w przypadku odbioru osobistego);
  • płatność „za pobraniem" (zapłata kurierowi przy odbiorze przesyłki);
  • przelew na rachunek bankowy Sprzedającego (na dane wskazane w szczegółach zamówienia);
  • szybkie płatności PayU.
 2. W przypadku wyboru płatności gotówką, przelewem na rachunek bankowy lub za pośrednictwem płatności PayU, Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty w przeciągu 7 dni od złożenia Zamówienia. W innym przypadku Zamówienie zostanie anulowane.
 3. Wszystkie ceny w Sklepie podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT, chyba, że wskazano inaczej. Ceny znajdujące się przy towarach w chwili składania zamówienia są wiążące i ostateczne.
 4. Ceny produktów nie zawierają kosztów przesyłki.
 5. Wraz z towarem dostarczana jest faktura VAT.
 6. Towar dostarczany jest na terytorium Polski, pod adres wskazany w zamówieniu, za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 7. Koszt dostawy jest uzależniony od wartości zamawianych towarów oraz sposobu dokonania za nie płatności, tj.:
   Gdy wartość zamawianych towarów jest mniejsza niż 250 PLN:
    Dostawa kurierem przy zapłacie z góry wynosi 9,99 PLN brutto;Dostawa kurierem przy zapłacie "za pobraniem" wynosi 12,81 PLN brutto.
   Gdy watość zamawianych towarów jest równa bądź większa niż 250 PLN:
    Dostawa kurierem przy zapłacie z góry jest darmowa;Dostawa kurierem przy zapłacie "za pobraniem" jest darmowa.
 8. Czas przygotowania towaru i realizacji wysyłki uzależniony jest od dostępności towaru i wynosi od 1 do 7 dni.
 9. W razie nieobecności Zamawiającego pod wskazanym w Zamówieniu adresem i w wybranych przez niego godzinach dostawy, kosztami związanymi z dodatkową dostawą zostanie obciążony Zamawiający. Jeżeli Zamawiający jest konsumentem, postanowienia niniejszego punktu nie stosuje się w przypadku zdarzeń losowych lub przypadków niezawinionych przez konsumenta lub za które konsument nie ponosi odpowiedzialności.
 10. Przy dostawie Towaru Zamawiający proszony jest o sprawdzenie, w obecności dostawcy, czy przesyłka nie posiada uszkodzenia wynikłego z transportu, czy jest nienaruszona, zgodna z Zamówieniem i potwierdzenie odbioru zamówionego Towaru.
 11. W razie stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, niekompletności lub niezgodności przesyłki z Zamówieniem, Zamawiający proszony jest o nie przyjmowanie przesyłki oraz niezwłoczne zgłoszenie tego faktu dostarczającemu Towar w celu sporządzenia Protokołu Zwrotu.

V. Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Zamawiającemu, który jest konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru, z zastrzeżeniem pkt. 2 poniżej. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży towaru przed jego upływem.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy, na zasadzie wskazanej pkt. 1. powyżej, W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży towaru, umowę sprzedaży towaru uznaje się za niezawartą. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia, Towar powinien zostać zwrócony Sprzedawcy zgodnie z przepisami prawa w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru.
 3. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towarów będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 4. Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru ponosi Zamawiający.
 5. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach określonych szczegółowo w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, m.in. w odniesieniu do umów:
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • o świadczenie usług, jeżeli Sklep wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Zamawiającego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sklep utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

VI. Warunki gwarancji

 1. Reklamację można składać pisemnie przesyłając na adres Sprzedawcy lub na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty jej złożenia przez Zamawiającego. O sposobie jej rozpatrzenia Zamawiający zostanie poinformowany przez Sprzedawcę drogą pisemną lub mailowo.
 3. Reklamacji można dokonać korzystając z formularza reklamacji dostępnego na stronie internetowej UOKiK. Reklamacji można również dokonać w innej formie, powinna ona zawierać informacje na temat przedmiotu reklamacji, żądania składającego reklamację oraz jego dane osobowe.
 4. Sprzedawca informuje Klienta o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji Towarów, m.in. poprzez złożenie przez Klienta po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.

VII. Polityka prywatności i pliki cookies

 1. Zamawiający dokonując rejestracji wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych w formularzu danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) wyłącznie w celu realizacji umów sprzedaży.
 2. Zamawiający może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o charakterze reklamowym i handlowym, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 3. Zgoda ta jest udzielana przez Zamawiającego poprzez odznaczanie odpowiedniej opcji na formularzu zgłoszeniowym.
 4. Zamawiającemu przysługuje prawo do wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych.
 5. Korzystający ze sklepu internetowego wyraża zgodę na używanie plików Cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Jeżeli korzystający ze strony nie wyraża zgody na korzystanie z plików Cookies, może w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki.
 6. Administratorem danych Klienta sklepu internetowego jest Sprzedający.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. We wszelkich sprawach nie uregulowanych w powyższym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, oraz innych ustaw, a w odniesieniu do konsumentów również ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Wszelkie spory wynikające z zawartych umów sprzedaży rozstrzygane będą przez sąd właściwości miejscowej Sprzedawcy.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 marca 2015 roku.

palarnia kawy Łódź kontakt

Kontakt

sklep z kawą - palarnia kawy - Blue Drop

Blue Drop Coffee Roasters

Jesteśmy palarnią kaw speciality, która ma na celu dostarczenie najlepszych ziaren kawowych dla wszystkich, którzy chcą poznać świat kawy, przekraczać granice i poszukują nowych smaków.

Heyday Group Sp. z o.o.
al. 1 Maja 52
95-070 Aleksandrów Łódzki, Poland
NIP: 727 27 15 076

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
+48 606 202 429
+48 42 230 92 87
www.blue-drop.pl


Heyday Group Sp. z o. o. © Wszelkie prawa zastrzeżone.